ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Alkalmazva 2018.05.25.-től

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Simon Erika egyéni vállalkozó (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi honlapok adatkezelését szabályozza:
www.lelektanya.hu
www.gajermeheszet.hu

A fenti weboldalak adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a fenti weblapok adatvédelem menűpontjában. Simon Erika (a továbbiakban adatkezelő) fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Simon Erika elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Simon Erika a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem lépjen kapcsolatba velem az alábbi elérhetőségeim egyikén:

2. Az adatkezelő adatai

Név: Simon Erika e.v.
Székhely: 9756 Ikervár Rákóczi utca 33.
Levelezési cím: 9756 Ikervár Rákóczi utca 33.
Adószám: 68486178-1-38
Nyilvántartási szám:51814605
E-mail cím: simonerika@lelektanya.hu
Telefonszám: +36305490455

3. A kezelt adatok köre, tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelő a www.lelektanya.hu ill. a www.gajermeheszet.hu weboldalon folytatott, online értékesítési tevékenységgel kapcsolatosan kezeli, tárolja az érintettek önkéntesen megadott adatait.
Érintettek: Azok a természetes személyek, akik a www.lelektanya.hu ill. a www.gajermeheszet.hu weboldalon termékeket rendeltek meg vagy bármely más módon személyes adataikat beazonosítható módon önkéntesen megadták.
Az adatkezelés célja:
A megrendelések teljesítése, a rendeléssel kapcsolatos információk ismertetése
Kezelt adatok köre:
a Vásárlók által a rendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges, kezelt adatok:
Név, /Vezeték név, Keresztnév/ Telefonszám, E-mail cím, Postázási Név, Postázási cím /Város,Utca, házszám,Irányítószám/, Számlázási név, Számlázási cím /Város,Közterület, házszám,Irányítószám/, A megrendelt termékek megnevezése, darabszáma, A vásárlás időpontja
Az adatkezelés időtartama
A polgári jogi elévülési idő szerint 5 év.

Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. (GDPR Adatvédelmi rendelet 6.cikk 1.b.,)

A számla kiállítása érdekében kezelt adatok

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § 1-2. bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Kezelt adatok köre:
Számlázási név, Számlázási cím (irányítószám, város, közter.neve, házszám, emelet, ajtó), E-mail,
A megrendelt termékek megnevezése, darabszáma
Az adatkezelés időtartama: 
A kiállított számlákat Sztv. 169. § 2. bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az áru kiszállítása érdekében kezelt adatok

Az adatkezelés célja:
A megrendelt termékek kiszállítása, házhoz szállítása.
Kezelt adatok köre:
Név, telefonszám, e-mail cím, postázási cím
Az adatkezelés időtartama: 
A megrendelt termékek kiszállításának időtartamáig.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A szerződés teljesítése. (GDPR Adatvédelmi rendelet 6.cikk 1.b.,)

Garanciával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelési folyamat a garancia érvényesítése céljából történik.
Kezelt adatok köre:
Név, telefonszám, e-mail cím, panasz tartalma
Az adatkezelés időtartama: 
A fogyasztóvédelmi törvény alapján 5 évig.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
GDPR Adatvédelmi rendelet 6.cikk 1.c.,pontja

Nyereményjátékok, promóciók, hirdetések során megismert adatok

Kezelt adatok:
Az adott esemény, nyereményjáték, promóció vagy hirdetés során megadott adatok.
Az adatkezelés célja:
Az adott esemény, nyereményjáték vagy promóció népszerűsítése, a fennt megnevezett honlapok szolgáltatásának népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama: 
Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
GDPR Adatvédelmi rendelet 6.cikk 1.a.,pontja

Technikai adatok

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Cookie-k („Sütik”)

A sütik feladata:
Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; Megkönnyítik a weboldal használatát; Minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalainkat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Az Adatkezelő mindkét weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Simon Erika információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Cookie-k törlése:
A Felhasználóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Sütik (Cookie-k) törlése az alábbi böngészők esetében a mellettük jelölt linken található információ szerint történhet:
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

További cookie-kat kezel még:
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek
Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a hozzászólás során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Simon Erika fér hozzá.

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Személyes adatait kizárólag az Adatkezelő, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

Szállítás, csomagküldés :

Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés)
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Könyvelési feladatok:

Horváth András
Email: and01@globonet.hu

Tárhelyszolgáltató:

Név: EVOLUTIONET Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Levelezési cím:7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Telefon: +36 30 503 19 29
E-mail: info@domain-tarhely.net
Adatkezelési tájékoztató: http://domain-tarhely.net/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr

Megrendelő űrlapok készítése, kezelése, tájékoztató levél küldése megrendelők számára:

A cég elnevezése: SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Cégjegyzékszám: 01 09 286773
Adószám: 25743500-2-41
Központi iroda: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/
Tel: (+36) 1 490 0172

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:http://www.naih.hu

 

8. Egyéb rendelkezések

Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános  profilképe.
Az érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,  népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama :
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi  oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi  oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes  adatával együtt, a kapcsolatfelvétel lezárulásáig őrzi.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelési tájékoztatót pdf formátumban letöltheti itt:

Adatkezelési tájékoztató